حمص عربی

حمص عربی

انرژی: ۱۳۱Kc
چربی: ۹.۱g
نمک: ۰.۱g
قند: ۱g

وزن: ۳۰۰ گرم

نخود پخته - ارده - سیر- سس حمص عربی فودینو
فهرست